Project Natuurinclusieve verdienmodellen

25 maart 2019

Project Natuurinclusieve verdienmodellen

Wil natuurinclusieve landbouw voet aan de grond krijgen, dan is het cruciaal dat er  aanvullende verdienmodellen worden ontwikkeld  voor boeren die hun bedrijf hierop richten. Verschillende sporen voor het ontwikkelen van zulke verdienmodellen zijn vaker benoemd, en kunnen bestaan uit  een mix van kostprijsverlaging en opbrengstverhoging. De Friese Milieufederatie (FMF) en drie collectieven in Friesland, de Noordelijke Friese Wouden (NFW), ELAN en It Lege Midden (ILM) hebben een gezamenlijk project ingericht  voor een verkenning naar en verankering van kansrijke verdienmodellen waarmee natuurinclusieve landbouw kan worden gestimuleerd.

HOE Twee pijlers Gebiedssamenwerking en Certificering

Middels twee deelprojecten wordt nader ingezoomd op de mogelijkheden om het ‘verdienmodel’ voor natuurinclusieve landbouw verder gestalte te geven. NFW gaat zich daarbij richten op de mogelijkheden om natuurinclusieve verdienmodellen te realiseren, waarbij certificering van een natuurinclusieve bedrijfsvoering wordt ingezet als middel. ILM en ELAN richten zich juist op het inrichten en versterken van gebiedssamenwerking.

RESULTAAT Ontwikkeling verdienmodel en aanpak gebiedssamenwerking

Het doel van deze inventarisatie is om door middel van het ontwikkelen en verankeren van natuurinclusieve verdienmodellen en het versterken van de gebiedssamenwerking een stevige basis te leggen, en daarnaast mogelijkheden te bieden voor boeren om te werken aan, een volhoudbare natuurinclusieve landbouw. Daarnaast zal er worden gekeken naar de verschillende sporen om natuurinclusieve landbouw te verankeren in de borging van de collectieven.

WIE Projectpartners

Het project wordt getrokken door de Friese Milieufederatie en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW), in samenwerking met It Lege Midden (ILM) en ELAN. Daarnaast zijn provincie, TBO’s, particulier  grondbezitters, Wetterskip Fryslân, Living Lab en leden van de collectieven betrokken.

Het project wordt mogelijk gemaakt door steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelands-ontwikkeling (ELFPO) en provinsje Fryslân.

Klik hier voor meer informatie over het project.