Provincie geeft richting aan windenergie

14 november 2013

Provincie geeft richting aan windenergie

Gedeputeerde Staten hebben in een brief de Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolg op de ontwerpstructuurvisie windenergie. GS stelt voor om een knip tussen het IJsselmeer en het vaste land te maken. Hiermee doet de provincie recht aan de zienswijzen op de structuurvisie en komt de provincie tegemoet aan de afspraken met het Rijk.

GS zet de procedure om windmolens toe te staan in het IJsselmeer voort. In april stellen de Staten hiervoor de structuurvisie vast. De procedure voor de twee locaties op het land wordt niet doorgezet. Het proces om te komen tot een goede invulling op het vasteland wordt opnieuw vormgegeven. Daarom wordt voor windmolens op het land in de besluitvorming een pas op de plaats gemaakt. De uitgangspunten ten aanzien van draagvlak, participatie en sanering uit de ontwerp structuurvisie blijven in tact.

Het Comité Hou Fryslân Mooi, de Friese Milieufederatie en het Platform Duurzaam Fryslân hebben een voorstel gedaan voor een nieuwe invulling op land. De basis van het voorstel van deze partijen is om te onderzoeken waar draagvlak is voor windenergie. Dit leidt tot een overzicht van mogelijke locaties voor windmolens op het vasteland. Op basis hiervan nemen de Staten een besluit over waar windenergie op het vaste land wordt toegestaan. Daarna kunnen de gemeente dan wel de provincie de ruimtelijke procedure starten. Wij verwachten dat dit proces beter aansluit op de vragen die in de maatschappij leven rond om windenergie.

Lees het artikel uit de Leeuwarder Courant d.d. 13 november 2013: Friese windparken LC-20131113