Red de rijke weide

11 juni 2013

Red de rijke weide

Het probleem. Ooit was al het weidelandschap vol bloemen, insecten en vogels. Maar door de veel te intensieve landbouw en de race om steeds meer melk per hectare zijn de weilanden leeg, stil en kaal geworden. Dat is niet nodig, we kunnen de natuur terugkrijgen op het boerenland en het uitsterven van weidevogels stoppen.

De oplossing. Met 200.000 hectare is er genoeg ruimte voor enkele duizenden boeren om hun koeien te laten grazen op natuurlijke, bloemrijke weides. Genoeg ruimte voor weidevogels, vlinders en bijen om in gezonde aantallen te overleven en jongen groot te brengen. En meer dan genoeg ruimte om ons allemaal van gezonde, natuurlijke melk en kaas te voorzien.

Wat moeten we doen?

Boeren houden rekening met weidevogels en natuur en produceren wat minder melk – maar veel meer natuur. Zuivelfabrieken en supermarkten kopen de melk en kaas van de bloemrijke weides voor een eerlijke prijs van de boer. Consumenten betalen een paar cent meer per liter melk. De overheid zorgt met aangepast beleid dat deze ontwikkeling echt plaats gaat vinden. Doe mee! 200.000 hectare bloemrijke weide, een gedurfd plan, maar het kan. Doe mee en steun ons, de boeren en natuurlijk de weidevogels, bijen en bloemen. Red de rijke weide!

Veelgestelde vragen

Wat zijn weidevogels?
Zo’n 20 soorten vogels brengen hun jongen groot in de Nederlandse weide. Kievit, grutto, tureluur, scholekster en veldleeuwerik zijn de meest bekende. Nederland is de Europese kraamkamer voor heel veel weidevogels. Vooral de grutto en scholekster zijn grotendeels afhankelijk van het Nederlandse weidelandschap als broedgebied.

Waarom sterven weidevogels uit?
Simpel gesteld: door de intensieve melkveehouderij is er voor de weidevogels minder voedsel en weinig plek om jongen groot te brengen. Nodig zijn: wormen in het voorjaar, een ongestoorde broedtijd en bloemen met insecten voor de jongen. Tegenwoordig worden graslanden in het voorjaar al diep ontwaterd, waardoor de wormen te diep in de grond zitten voor de vogels. Bloemen en kruiden hebben plaats gemaakt voor snelgroeiend eiwitrijke gras, met veel te weinig insecten voor de jongen. En het gras wordt al gemaaid voordat de kuikens kunnen vliegen. Veel kuikens overleven dat niet.

Wat wil Vogelbescherming
Vogelbescherming wil de weidevogels redden en stelt daarom een andere manier van melkproductie voor. Op 200.000 hectare, ruim een vijfde van het grasland, willen we weer natuurlijke, bloemrijke weides. Met volop vogels, bloemen, bijen en vlinders. De boeren die daar hun koeien laten grazen moeten meer geld krijgen voor de melk die ze produceren. Niet als extra subsidie, maar van de melkfabriek, supermarkt en consument. Voor een paar cent per liter melk redden we de rijke weide!

Wat kan ik zelf doen om weidevogels te helpen?
1. Onderteken de petitie! Hoe meer mensen deze petitie ondertekenen, hoe meer druk wij kunnen uitoefenen op beleidsmakers, zuivelfabrikanten en supermarkten. 2. Deel de campagne en verspreid de petitie onder vrienden en familie. 3. Een paar boeren maken nu al kaas die van natuurlijke bloemrijke weides komt. Hou de campagne in de gaten, want we willen dat meer boeren die kaas gaan leveren.

Wat gaat er met de petitie gebeuren?
We hebben zo veel mogelijk steun nodig om de weidevogels te redden van uitsterving. Door de petitie te tekenen laat je zien dat je de campagne steunt en dat Vogelbescherming niet alleen staat in deze strijd. Zo maken we aan zuivelproducenten en politici kenbaar hoe belangrijk de  weidevogels zijn. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe sterker we staan.

Wat heeft melk met weidevogels te maken?
Nederland is een topland voor melkproductie: ons kleine landje behoort tot de grootste exporteurs ter wereld. We verhandelen miljarden kilo’s kaas en melkpoeder.  Maar om te kunnen concurreren op de wereldmarkt moet de melkveehouder steeds efficiënter werken. Dat heeft geleid tot de eiwitrijke maar verder kale graslanden.

Vogelbescherming gelooft in een alternatief waarin we voor de melk en kaas die wij eten en drinken een paar cent meer betalen. Zo kan de productie op een deel van het Nederlands weideland een tandje minder, en krijgen we onze bloemrijke weides terug – met bijen, vlinders en weidevogels.

Is dit een campagne tegen boeren?
Nee, integendeel! Een deel van de boeren houdt al goed rekening met weidevogels, velen zullen kunnen volgen als ze een betere melkprijs krijgen. Daarom proberen we “weidevogelzuivel” extra onder de aandacht te brengen, wat louter winnaars gaat opleveren. Een betere melkprijs voor de boeren, meer weidevogels en een mooier weidelandschap.

Waarom doet Vogelbescherming Nederland dit?
Vogelbescherming Nederland komt op voor de bescherming van in het wild levende vogels. Zonder voldoende bloemrijke weides dreigen weidevogels uit te sterven in Nederland. Die weidevogels kunnen nergens anders heen: Nederland is hun broedkamer. Daarom heeft Nederland ook wettelijk de verplichting te zorgen voor goede broedgebieden voor onze weidevogels.

Wat is de rol van bedrijven als FrieslandCampina en melkveehouderijen in dit verhaal?
De zuivelcoöperatie FrieslandCampina is met zijn 14.000 leden bepalend voor wat er gebeurt met melk in Nederland – en met het weiland waar de koeien grazen die de melk geven. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van FrieslandCampina, maar de biodiversiteit van de Nederlandse weides speelt daarin nog geen hoofdrol. Daarom vragen wij FrieslandCampina mee te doen met ons ideaal van 200.000 hectare bloemrijke weide en te zorgen dat de weidevogels niet uitsterven. Help boeren om te schakelen naar productie van melk en kaas van bloemrijke weides.

Wat is de rol van de politiek om het probleem op te lossen?
De overheid betaalt jaarlijks circa 12 miljoen voor weidevogelreservaten en 35 miljoen aan boeren die rekening houden met weidevogels op (een deel van) hun bedrijf. Vogelbescherming is er voor dat de subsidies blijven, maar vindt dat er meer moet gebeuren. Den Haag moet ook zoeken naar beleid om de zuivelfabrieken en boeren te helpen de 200.000 hectare bloemrijke weide voor elkaar te krijgen.

Vragen? Mail met info@vogelbescherming.nl