Natuer mei de Mienskip: dit zijn de resultaten tot nu toe

6 december 2021

Natuer mei de Mienskip: dit zijn de resultaten tot nu toe

Afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het project Natuer mei de Mienskip. Natuer mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties, zoekt met de grondeigenaren naar manieren om het natuurnetwerk Nederland af te maken. Doel is natuurgebieden beter met elkaar en met het omliggende agrarische gebied te verbinden. Natuer mei de Mienskip biedt daarbij ondersteuning, advies én hulp bij het zoeken naar fondsen. Dit zijn de resultaten tot nu toe.

Evaluatierapport: zinvol om door te gaan

Het is zinvol om door te gaan met de vernieuwende aanpak van natuurontwikkeling via Natuer mei de Mienskip. Dat is de conclusie van het evaluatierapport ‘Kansen voor natuur en landbouw’ over NmdM. De evaluatie gaat over de periode 2018 tot de zomer van 2021. Het belangrijkste criterium is dat er zicht is op de realisatie van 1050 hectare natuur met de vernieuwende aanpak van NmdM. De basis is gelegd. Ook zijn de eerste stappen gezet om agrariërs e.a. een grotere rol te geven bij natuurontwikkeling.

Van voelbare, naar zichtbare resultaten binnen de pilot ‘Tsjoch op!’

Kom op! Of in het Fries ‘Tsjoch op!’ Dat is de spirit van de tweede pilot van Natuer mei de Mienskip. Kansen voor het realiseren van nieuwe natuur worden op een positieve en proactieve wijze benaderd. Geen enkel initiatief is hetzelfde, dus naast persoonlijk contact en aandacht is ook creativiteit belangrijk. Deze werkwijze past het pilotteam als een jas. Projectleider Froukje Hernamdt vertelt trots dat er al 29 initiatieven zijn binnengekomen sinds de start in 2020, waarvan 7 zijn geholpen.

Mix van nieuwe en bestaande tools helpen bij natuurontwikkeling

Een belangrijk onderdeel van de hulp die Natuer mei de Mienskip wil bieden, is het aanreiken van ark (instrumenten/gereedschap/tools). Een werkgroep binnen Natuer mei de Mienskip stelde een lijst op met mogelijkheden om de realisatie van nieuwe natuur te bespoedigen of te vergemakkelijken.
De werkgroep heeft de instrumenten gespiegeld aan de praktijk om te kijken of de tools belemmeringen kunnen wegnemen of drempels kunnen verlagen in het proces van realiseren van nieuwe natuur binnen de afgesproken NNN.

Werken aan een gedragen plan in Burgumer Mar en de Leien

Verkenner Johannes Veenstra werkt in het gebied Swartfean binnen de pilot Burgumer Mar en De Leien. Door corona is de werkwijze in de afgelopen anderhalf jaar iets anders geworden, dan van te voren gepland. Maar juist de individuele gesprekken, die in plaats van groepsbijeenkomsten kwamen, leiden tot veel informatie. De volgende stap is het werken aan een gedragen plan. Uit de combinatie van de gesprekken met een kadastrale analyse en analyse van de waterproblematiek komen mogelijkheden naar voren om zowel de landbouwstructuur te verbeteren, als de water- en natuurdoelen te realiseren.

Fondsenwerving: 4 ton gerealiseerd, nog veel kansen

Voor fondswerving is de focus gelegd op het inventariseren van de kansen voor fondsen. Daarnaast zocht deze werkgroep naar koppelkansen voor de NNN-opgave met lopende projecten en programma’s in Fryslân. Dit heeft geleid tot een overzicht van mogelijk fondskansen waarvoor al één is gerealiseerd en één rondom POP3 in voorbereiding is. Het gaat hierbij om ca. €1,7 mln. subsidie. Voor het verzilveren van verdere kansen is het eerst nog even wachten tot concrete gebiedsontwikkelingsprocessen een stap verder zijn om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen.

Samen staan we sterk

De grote meerwaarde van NmdM bij het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland zit in de samenwerking van 11 partijen. NmdM is voor de provincie een kritische partner die bestaande werkwijzen soms ter discussie stelt en daar verbetervoorstellen voor doet. NmdM brengt creativiteit om nieuwe oplossingen te bedenken. Dat hebben zij laten zien in de pilot Tools en via Tsjoch op! Door samenwerking ontstaat ook meer wederzijds begrip en vertrouwen tussen natuur- en landbouworganisaties en overheden. Er zijn veel urgente onderwerpen waarbij juist een gezamenlijke oplossing van deze partijen gevraagd wordt. Dan helpt het als er onderling begrip en liefst onderling vertrouwen is.

Hoe nu verder?

Op 2 december presenteerden Natuer mei de Mienskip de resultaten én het nieuwe aanbod aan gedeputeerde Douwe Hoogland. Zij willen namelijk graag door en hebben daar mooie plannen voor. Dit aanbod wordt in maart 2022 behandeld door provinciale staten.

Afgelopen donderdag deed Natuer mei de Mienskip het aanbod aan de provincie om met 1.500 hectare aan de slag te gaan. De ambitie van NmdM is om alle NNN te realiseren in uiterlijk 2027. Aangezien nog niet alle budget en benodigd instrumentarium daarvoor beschikbaar zijn, richt het bod van NmdM zich op het realiseren van tenminste 500 hectare functiewijziging en 1000 ha inrichting.

Meer weten over Natuer mei de Mienskip? Ga hier naar de website.