Rijk moet zorgvuldiger omgaan met keuze windenergielocaties

5 april 2013

Rijk moet zorgvuldiger omgaan met keuze windenergielocaties

Een brede coalitie van Natuur en Milieuorganisaties ondersteunt de plannen van het Rijk om vaart te maken met windenergie op land. Wel heeft de coalitie van Natuur en Milieuorganisaties grote moeite met de wijze waarop het Rijk in de recent verschenen structuurvisie Wind op Land locaties aanwijst en ziet ze grote problemen als het gaat om de locaties in het noorden van het IJsselmeer en het Markermeer Houtribdijk.

De Natuur en Milieuorganisaties ondersteunen de visie van het kabinet dat windenergie op land belangrijk is om te komen tot meer duurzame energie. In de afgelopen donderdag in de ministerraad vastgestelde ontwerp structuurvisie Wind op Land worden 11 locaties aangewezen die geschikt zijn voor windenergieprojecten van meer dan 100 megawatt. De Natuur en Milieuorganisaties constateren dat er de afgelopen jaren nauwelijks windturbines zijn gerealiseerd en dat de weerstand tegen windmolens op land groeit. Zij denken dat dit niet nodig is als bewoners en lokale ondernemers in een vroeg stadium betrokken worden bij de locatiekeuze/opstelling van windturbines en mee kunnen delen in de opbrengsten ervan. In de ontwerp structuurvisie Wind op Land staan kaarten met zoekgebieden, terwijl over de locaties door de meeste provincies niet of nauwelijks is gecommuniceerd met de omgeving. Omwonenden hebben niet mee kunnen denken over geschikte locaties. Inzet op draagvlak zal de toename van windenergie op land enorm kunnen versnellen.

De aangewezen locaties in industriegebieden en langs wegen passen goed in de visie van de groene organisaties, bijvoorbeeld de Eemshaven, N33 en Rotterdamse Haven. Eén van de locaties die niet past binnen de visie van de Natuur en Milieuorganisaties is de locatie in het noorden van het IJsselmeer. Daar bestaat grote weerstand tegen vanwege de ecologische en landschappelijke effecten. Ook hebben de Natuur en Milieuorganisaties grote moeite met de locatie Houtribdijk vanwege de aantasting van de openheid van het IJsselmeergebied. Daarnaast zien de Natuur en Milieuorganisaties dat er nog vele (nog niet ten volle benutte) locaties op land te vinden zijn die nu door het Rijk niet worden meegenomen. Dit vinden de organisaties een gemiste kans. Op een door de Natuur en Milieuorganisaties ontwikkelde visie- en risicokaart uit 2009 is duidelijk aangegeven dat er veel meer mogelijk is dan wat nu door het Rijk wordt voorgesteld.

In een brief aan de minister hebben de Natuur en Milieuorganisaties aandacht gevraagd voor hun standpunt. Deze brief is ondertekend door de Natuur en Milieufederaties, Stichting het Blauwe Hart, Landschapsbeheer Nederland, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie en PO-Nederlandse Vissersbond – IJsselmeer.