Wat voor rol wil jij hebben in de energietransitie?

Wat voor rol wil jij hebben in de energietransitie?

In heel Nederland wordt er gewerkt aan de overgang naar meer schone energie en minder CO2-uitstoot. Fryslân is één van de dertig energieregio’s waar gewerkt wordt aan een zogeheten Regionale Energie Strategie. Daarbij is de vraag in welke rol en hoe jij betrokken wilt worden bij de energietransitie in Fryslân? Vul de enquête in en kies jouw rol!

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan of om meer informatie te krijgen over de Regionale Energie Strategie Fryslân:

Naar de vragenlijst

Wat vindt de FMF van de huidige conceptversie van de RES Fryslân?

In de concept RES is de Friese bijdrage aan de nationale opgave voor de sector Elektriciteit opgenomen. In 2030 dient landelijk 35TWh grootschalige wind en zonne-energie te worden geproduceerd. Fryslân wil daarvan 2,3TWh voor haar rekening nemen; dit is slechts een eenvoudige optelsom van de reeds bestaande, in aanbouw zijnde en vergunde/gesubsidieerde hernieuwbare opwek.

De vraag is natuurlijk of dit voldoende zal zijn. De FMF ziet 2,3TWh als een eerste aanzet. Ook de opgave in de andere sectoren zoals Industrie, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Landbouw zullen moeten worden betrokken. In die zin is de concept RES wat ons betreft weinig ambitieus en beleidsarm.

Wij vinden het van belang om in de regio te komen tot een integrale energievisie en uitvoeringsplan voor 2030. Het vervolgproces is daarin cruciaal. Welke keuzes maken we met elkaar? Onder welke randvoorwaarden?

Jij mag van ons verwachten dat wij daarbij zullen inzetten op integraliteit, landschappelijke inpassing, meerwaarde voor natuur en participatie.