Scharrelen of opschalen? Doe mee met de Landbouwenquête van Noord-Nederland!

2 juli 2013

Scharrelen of opschalen? Doe mee met de Landbouwenquête van Noord-Nederland!

De Friese Milieu Federatie, de natuur- en milieufederaties van Groningen en Drenthe, LTO Noord, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden publiceren op zaterdag 22 juni gezamenlijk een enquête over de landbouw in Noord-Nederland. Daarnaast verzorgen de dagbladen een reeks artikelen over de landbouw in aanloop naar de enquête. Online kunt u de enquête invullen op http://www.lc.nl/landbouwenquete/

De samenwerkende partijen zijn benieuwd naar uw mening over de landbouw in Noord-Nederland. Hoe denkt u over schaalvergroting, de intensieve veehouderij, streekproducten? Of over de impact van de agrarische sector op natuur en landschap? Welke invloed heeft grootschalige landbouw op de volksgezondheid? We vragen het u allemaal op  22 juni. De verzamelde gegevens bieden ons unieke inzichten: waar liggen volgens u de (on)mogelijkheden, grenzen en speerpunten wanneer het gaat over schaalvergroting in de landbouw? De Friese Milieu Federatie gebruikt de resultaten van de enquête voor de ontwikkeling van activiteiten en ideeën voor verdere verduurzaming van de Friese landbouw.

Sector in beweging

Er wordt stevig geïnvesteerd in de melkveehouderij vooruitlopend op het opheffen van het melkquotum in 2015. Nieuwe, moderne stallen verrijzen en er worden melk- en kaasfabrieken gebouwd.  Maar ook andere ontwikkelingen vallen op: de toegenomen aandacht bij de consument voor streekproducten en de kwaliteit van landbouwproducten. Bovendien komt er steeds meer aandacht voor weidevogels in gruttokringen of Skriezekrites (bijvoorbeeld Idzegea), aandacht voor ons cultuurlandschap (burgerinitiatief  Kening van ‘e Greide) en er ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen tussen boeren en natuurbeschermers op het gebied van beperking van lichtuitstoot. Kortom de agrarische sector is enorm in beweging. Dat biedt kansen, maar kan ook als bedreiging worden ervaren. De mening van de Friese burger is daarom van belang. Dat is de reden dat wij een enquête hebben opgezet.

Verloting streekproductenpakket

De enquête wordt gepubliceerd in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden, maar zal ook online in te vullen zijn via http://www.lc.nl/landbouwenquete/ . Onder de deelnemers van de enquête wordt per provincie een streekproductenpakket verloot ter waarde van vijftig euro.

Op 14 september worden de resultaten van de enquête bekend gemaakt in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden en via de websites van de natuur- en milieufederaties en LTO Noord.

Contactpersoon: Paul van der Vegt p.vd.vegt@friesemilieufederatie.nl