Serious game voor de boer van de toekomst

18 februari 2016

Serious game voor de boer van de toekomst

Boerderij van de Toekomst

In de Leeuwarder Courant (18-2-2016) staat een Te Gast artikel van FMF projectleider  Froukje Hernamdt over een serious game voor de boer van de toekomst.

Serious game voor de boer van de toekomst

De Friese Milieu Federatie hecht veel waarde aan een natuurinclusieve landbouw. Dat is een landbouw die natuurbehoud en -ontwikkeling nadrukkelijk meeneemt in de bedrijfsvoering. Onder de noemer ‘Landbouw en Natuur in Balans’ wil de provincie Fryslân de landbouw bij die omschakeling ondersteunen. Dit kan onder meer door het ontwikkelen en toegankelijk maken van kennis hierover: diverse projecten in het kader van Kulturele Haadsted 2018, door onderzoek en praktijkproeven op de Dairy Campus, kennisuitwisseling via Living Lab, de Akkerbouw Academie en via een Weidevogellectoraat.

Een van de belangrijkste opgaven die wij zien is om de toekomstige jonge boer bewust te laten worden van het belang van natuurinclusief boeren en de kansen die het biedt. Wij constateren dat in het huidige agrarische onderwijs daar onvoldoende aandacht aan wordt besteed. De huidige boeren die klaar zijn met de studie hebben, kort door de bocht gezegd, vooral geleerd om zoveel mogelijk en zo goedkoop mogelijk te produceren.

Wij denken dat we via methodieken als serieus gaming deze toekomstige boer kunnen interesseren in andere vormen van landbouw bedrijven. Wij zijn al een dik jaar aan het werk om onder de noemen ‘Boerderij van de Toekomst’ vóór en dóór het onderwijs een serious game te ontwikkelen met ondermeer partijen als Van Hall Larenstein, Nordwin College, Kweekvijver Noord, Dairy Campus, LTO Noord en Friesland Campina. Het gaat erom dat deboer van de toekomst zich door deze serious game ervan bewust wordt hoe hij/zij landbouw en natuur op zijn bedrijf in balans krijgt.

Draagvlak
Een belangrijk onderdeel van de game is naast geld verdienen en het in balans met de natuur produceren, het verkrijgen van draagvlak voor de bedrijfsvoering. Draagvlak vanuit met name de directe omgeving van de agrariërs, zoals de inwoners van hun dorp en de bewoners van de straat waar ze door rijden met hun steeds groter wordend materieel. Draagvlak wordt vaak gezocht in een gezamenlijk project op het gebied van energie, waarvan de opbrengsten voor een deel aan het dorp toekomen. Draagvlak wordt ook gezocht in het vermarkten van producten. Leuke kraampjes langs de weg, initiatieven als de Streekboer, producten uit eigen streek verkopen via boerderijwinkels of aanbieden in de lokale supermarkt. Allemaal prima natuurlijk!

Niet gauw zal een boer van de toekomst bij draagvlak denken aan biodiversiteit of weidevogels. Maar toch is dit heel belangrijk om in de gaten te houden. Nog steeds gaan grote groepen mensen in het weekend een stukje fietsen, wandelen, een dorpsommetje maken. Maar ook de toeristen die Friesland bezoeken, komen om te genieten van de weidse uitzichten en de prachtige landschappen. En wat genieten we allemaal als in het voorjaar de eerste koeien weer naar buiten gaan, je het geroep hoort van ‘skries’ en ‘ljip’ en er nota bene weer pinksterbloemen in het veld staan.

Sommige ondernemers vinden het noemen van dit soort van waarden ‘ouderwets’. Toch merken we dat de moderne ondernemer hier serieus op anticipeert. Het is daarom van belang dat ook de toekomstige jonge boeren dit in het onderwijs meekrijgen. Als FMF werken we hier volop aan mee.

Froukje Hernamdt is projectleider Boerderij van de Toekomst bij de Friese Milieu Federatie

Foto Hans Pietersma - Grutto