Snelvaren op het Burgumermar negatief voor de ecologische hoofdstructuur

3 april 2018

Snelvaren op het Burgumermar negatief voor de ecologische hoofdstructuur

Op donderdag 5 april 2018 om 19.00 uur houden Provinciale Staten een hoorzitting voor betrokkenen over Snelvaren op het Burgumermeer. Verschillende actiegroepen zijn tegen het snelvaren op het Burgumermeer.

Het Burgumermeer is een kerngebied in de ecologische hoofdstructuur. Het meer is daar niet zomaar in opgenomen; het duidt op belangrijke lokale natuurwaarden van de flora en fauna in en om het meer.  Daarnaast heeft dit kerngebied een belangrijke migratiefunctie. Dit gebied is daarom gebaat bij rust.

Op grond van het bovenstaande is er verzet tegen het toestaan van het varen met snelle boten en andere vormen van recreatie die de rust kunnen verstoren. Onderstaand staan tevens een aantal punten ter verdere onderbouwing van dit standpunt:

  1. De functie natuur en recreatie behoren in evenwicht te zijn (Bestemmingsplan Buitengebied 2013) en wel zodanig dat ook de rust zoveel mogelijk wordt gehandhaafd zowel op het meer zelf als in de oevers.
  2. De betekenis van de oevers in de broedtijd is zeer groot als broed- en leefplaats van o.a. kwetsbare, rode lijst vogel- en zoogdiersoorten.
  3. De betekenis van het meer voor watervogels staat onder druk omdat het recreatieseizoen vroeger begint en later ophoudt dan voorheen. Het meer herbergt na en voor het broedseizoen duizenden pleisterende (water)vogels (info SOVON).
  4. Geluidoverlast verstoort de rust van vogels en zoogdieren en reeën in een brede strook verder het land in.
  5. Snelvaren betekent een toenemend veiligheidsrisico voor de waterrecreatie. Op zonnige dagen is het druk op het meer.
  6. Snelvaren veroorzaakt geluidsoverlast en ook luchtvervuiling voor de bewoners in de omgeving (eigen bewoners en recreanten).
  7. Met het toestaan van snelvaren e.a. rustverstorende vormen van waterrecreatie wordt een kleine groep mensen bediend en moet het algemeen belang van recreatie, natuur en landschap voor aanzienlijk meer inwoners uit de streek wijken.

Bent u tegenstander van het snelvaren op het Burgumermeer? Op 5 april is er de hoorzitting ‘Snelvaren op het Burgumermar’ bij de Provincie Fryslân. Het is mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie.