Standpunt FMF gaswinning Ternaard

20 maart 2018

Standpunt FMF gaswinning Ternaard

 

Klik hier om de brief te downloaden als .PDF.

 

Bestuurlijk Overleg ‘Voorgenomen Gaswinning Ternaard’
p.a. Gemeente Dongeradeel
Burgemeester mw. M.C.M. Waanders
Postbus 1
9100 AA Dokkum

Datum: 20 februari 2018
Kenmerk: 06-18/GA/ma
Onderwerp: aardgaswinning onder de Waddenzee (locatie Ternaard)

 

Geachte leden van het Bestuurlijk Overleg,

 

Via het bureau De Gemeynt is het verzoek tot de Friese Milieu Federatie en de Waddenvereniging gekomen om als kernspeler en belanghebbende bij te dragen aan een nut en noodzaak analyse inzake de voorgenomen aardgaswinning onder de Waddenzee (locatie Ternaard). Deze analyse vormt een onderdeel van de kwartiermakersfase in de door EZK, en mogelijk NAM, bekostigde pilot.

Wij willen u laten weten dat onze beide organisaties hierin geen rol willen spelen. In deze brief beargumenteren wij hoe we tot dit besluit zijn gekomen.

Een totaal nieuw gaswinningsproject onder de Waddenzee is volgens ons niet van deze tijd. Het gaswinningsproces is door de groeiende onzekerheden over bodemdaling en de na-ijling daarvan, beperking ten aanzien van de sedimenttoevoer en nieuwe inzichten over versnellende zeespiegelstijging, technisch niet beheersbaar. Daarnaast veroorzaakt de uitstoot van broeikasgassen door exploitatie van fossiele brandstoffen klimaatverandering met verschillende negatieve effecten, waaronder zeespiegelstijging die het voortbestaan van de Waddenzee in gevaar brengt.

Anno 2018 nog nieuwe plannen maken voor de winning van fossiele brandstoffen onder een internationaal erkend natuurgebied doet geen recht aan de maatschappelijke en politieke wens om snel over te stappen naar duurzame energie. Nieuwe projecten voor aardgaswinning zijn naar onze mening onverenigbaar met de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast draagt de overheid ook de verantwoordelijkheid om het voortbestaan van dit UNESCO Werelderfgoed te garanderen.

Kortom, wij zien geen enkel nut, noch noodzaak gaswinning bij Ternaard te analyseren.

De Waddenvereniging en de Friese Milieu Federatie zijn tot onze verbazing benoemd tot kernspeler  bij het bepalen van het nut en de noodzaak van de nieuwe gaswinning bij Ternaard. Gezien de problemen waar de provincie Groningen als gevolg van gaswinning mee kampt, zijn wij van mening dat een dergelijke analyse op landelijk niveau en met andere kernspelers zou moeten plaatsvinden.

Uw uitnodiging voor deelname aan het omgevingsproces op 6 februari in Dokkum wekt bij ons de indruk dat bewoners(groepen) in analyses over wenselijkheid worden buitengesloten. Het is in Groningen pijnlijk duidelijk geworden dat het juist de bewoners zijn, die soms jaren na de start van een gaswinningsproject, geconfronteerd worden met onbeheersbare effecten op hun bezittingen en leefomgeving.

Wij doen een nadrukkelijk beroep op de NAM om af te zien van hun plannen en verzoeken alle overheden in het Bestuurlijk Overleg om op basis van alle reeds beschikbare informatie geen verdere medewerking te verlenen aan plannen voor gaswinning in Ternaard en onder de Waddenzee.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Friese Milieu Federatie                                                                Waddenvereniging

Hans van der Werf                                                                         Ellen Kuipers