Streekagenda’s zijn de toekomst van het platteland

3 mei 2012

Streekagenda’s zijn de toekomst van het platteland

De provincie Fryslân wil de samenwerking in de plattelandsregio’s versterken door te gaan werken met streekagenda’s. Samen met Wetterskip Fryslân, gemeenten en maatschappelijke organisaties zoals de Friese Milieu Federatie worden doelen en ambities gekozen.

Deze doelen en ambities worden vervolgens uitgewerkt in een regionaal meerjaren uitvoeringsprogramma van projecten. Het gaat dan om plannen en projecten voor verschillende thema’s die van belang zijn voor de verschillende plattelandsgebieden, oftewel streken. Dit zijn thema’s als natuur, cultuur, landbouw, landschap, toerisme en recreatie, leefbaarheid etc. Er is ruimte voor maatwerk per regio; elke regio (de Waddeneilanden, Noordoost-, Noardwest-, Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân) kiest een eigen uitwerking die bij de streek past.
Gedeputeerde Johannes Kramer ziet de kracht van deze werkwijze. “De streekaginda’s jouwe de Koöperaasje Fryslân hânnen en fuotten. De partners sykje nei mankrêft en middels en sy leare fan inoar. Sa ûntstiet in dynamyske aginda.”

De Friese Milieu Federatie is enthousiast over deze werkwijze en gaat zich er voor inzetten om de streekagenda’s ook voor natuur, landschap en duurzaamheid tot een succes te maken. Daarvoor is zij samen met lokale en regionale organisaties en achterban aan de slag om ambities en ideeën voor een groene agenda te benoemen en uit te werken in de verschillende regio’s.

In Zuidwest Friesland bijvoorbeeld worden tijdens een aantal regiobijeenkomsten groene bouwstenen voor de streekagenda uitgewerkt. Een eerste stap daarin is de benoeming van een aantal belangrijke en kansrijke thema’s voor de regio: nieuwe natuurperspectieven, voeding/regioproducten, kwaliteit van landschap en cultuurhistorie en educatie en betrokkenheid van burgers bij hun directe omgeving.

In een verdere uitwerking en concretisering blijkt vooral veel enthousiasme voor de ontwikkeling van en betrokkenheid bij ‘dorpsnatuur’: natuur in de directe omgeving van mensen. Een volgend stap zal zijn deze ideeën verder te concretiseren in uitvoeringsvoorstellen die met elkaar en met andere partijen opgepakt en uitgevoerd kunnen worden in de streekagenda.