Subsidie voor project Shared Grien Space

11 juli 2014

Subsidie voor project Shared Grien Space

Het projectbureau Súdwesthoeke (voorheen Plattelânsprojekten) heeft groen licht gegeven voor het projectidee Shared Grien Space van de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland. Directe aanleiding voor het project is de bouwstop, waardoor veel braakliggende terreintjes verpauperen. Shared Grien Space is afgeleid van Shared Space, wat gebruikt wordt als verkeersconcept. Op de openbare weg staat bij Shared Space niet alleen het verkeer centraal, maar de mensen in een multifunctionele ruimte. Bij Shared Grien Space is dit ook zo. Het grote verschil is dat Shared Grien Space zich richt op het groen en de planten, dieren die in de omgeving leven en het slim gebruiken van braakliggend terrein.

Invulling

Bij toepassing van het Shared “Grien” Space-concept krijgen dorpen en wijken meer ‘buitenfuncties’. Dorpen en wijken bepalen straks zelf hoe de ruimte om hen heen gebruikt en ingericht wordt. Bij het onderhoud krijgen ze ondersteuning van professionele organisaties. De regie ligt bij de bewoners zelf. Hierdoor krijgt het vrijwilligerswerk en de werkgelegenheid een bijdrage.

Binnen dit project lopen drie kansrijke voorbeeldprojecten/pilots:

  • Pilot Bomenbuurt Sneek De Groene Flach (ontwikkelen van het braakliggende terrein ‘De Groene Flach’ naar een terrein voor gezamenlijke buurtactiviteiten).
  • Pilot Hemelum ‘Kloostertuin Hemelum’ (inwoners geven invulling aan het parkje in Hemelum).
  • Pilot Harich ‘Boargerboskje Harich’ (ontwikkelen van een dorpsbosje wat mede zorgt voor compensatie van de CO2-uitstoot).

Subsidie

Het project “Shared Grien Space” is begroot op € 140.590. De aanvrager Landschapsbeheer Friesland ontvangt een subsidiebedrag van € 35.148,- van de provincie Fryslân uit het budget Plattelandsbeleid voor regionale leefbaarheidsprojecten.

Gebiedsagenda Súdwesthoeke

De Gebiedsagenda Súdwesthoeke is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslȃn, de Friese Meren, de provincie Fryslȃn, Wetterskip Fryslȃn en de Friese Milieu Federatie. Alle partijen werken via een uitvoeringsprogramma samen aan projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie. Daarbij spelen we in op initiatieven uit de regio en brengen we mensen en middelen bij elkaar. Samen zorgen we ervoor dat de Súdwesthoeke bruisend en toekomstbestendig blijft.