Teleurstelling over uitspraak Raad van State over Windpark Fryslân

13 juli 2018

Teleurstelling over uitspraak Raad van State over Windpark Fryslân

Een coalitie van natuurorganisaties en recreatieve organisaties heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen de komst van windpark Fryslân. Uit de uitspraak van de Raad van State van vanmorgen blijkt dit windpark toch binnen de bestaande wetgeving gebouwd te mogen worden. De betrokken organisaties zijn teleurgesteld. Tegelijk roepen ze de overheid en initiatiefnemers van windparken op om bij toekomstige plannen voor plaatsing van windmolenparken goed rekening te houden met natuur, landschap en mensen.

Negatieve effecten van Windpark Fryslân
De natuur en recreatie-organisaties staan voor een gezond IJsselmeer voor zowel natuur als mens. Ook zijn deze organisaties voor duurzame energie. Hun pleidooi was dan ook om de opwekking van duurzame energie zo vorm te geven dat de kwaliteiten van het IJsselmeer niet zouden worden aangetast. Zij hebben de afgelopen jaren betoogd dat windpark Fryslân de openheid van het IJsselmeer aantast en beschermde vogels bedreigt. Dit werd ondersteund door onafhankelijk onderzoek. De raad van State oordeelt nu dat deze effecten er weliswaar zijn, maar dat ze niet zo groot zijn dat de wet- en regelgeving windpark Fryslân verbiedt. In de komende tijd zal moeten blijken hoe groot de effecten daadwerkelijk zijn. Er is uitgebreide monitoring gepland om de effecten te meten.

Zorgen om optelsom windparken
De natuur- en recreatieve organisaties maakten zich vooral zorgen over de optelsom van dit windpark met vijf andere parken in en om het IJsselmeer en met nog meer windparken langs de trekroutes van watervogels. Omdat de transitie naar duurzame energie nog maar net begonnen is, wordt deze optelsom heel belangrijk. De organisaties roepen de overheid en initiatiefnemers van windparken op om dit totaaleffect op mensen, natuur en landschap veel meer mee te nemen dan bij de structuurvisie Wind op Land is gedaan.

*De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond, Don Quichot, De Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.