Uitslag Natuur Enquête: hoe denkt de Fries over de Friese natuur?

24 april 2017

Uitslag Natuur Enquête: hoe denkt de Fries over de Friese natuur?

Friese Natuur Enquête

De resultaten van de Friese Natuur Enquête die is uitgevoerd door de Friese Milieu Federatie in samenwerking met It Fryske Gea en ondersteund door Landschapsbeheer Friesland, IVN, Natuurmonumenten en de Bond van Friese Vogelwachten zijn binnen! Zo’n 3250 betrokken Friezen hebben aangegeven hoe zwaar dit onderwerp in de samenleving weegt. Het is nu aan de provincie om er wat mee te doen. Gedeputeerde Johannes Kramer heeft aangegeven dat hij wat het natuurbeleid betreft een tandje wil bijzetten.

Artikel: Leeuwarder Courant, Halbe Hettema

,,Minsken ûnderkenne de problemen fan de natoer. It is in hiel dúdlik sinjaal oan de oerheid: doch hjir wat mei.’’ Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, roept samen met programmaleider Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie gedeputeerde Johannes Kramer op de uitkomsten van de Friese natuurenquête serieus te nemen.

De respons van de door de Milieufederatie, It Fryske Gea en de Leeuwarder Courant georganiseerde enquête was met 3250 inzendingen zo hoog dat de verantwoordelijke overheid er niet omheen kan, vinden beide vertegenwoordigers van de natuurorganisaties. Nu de provincie aan een nieuwe omgevings- en natuurvisie werkt, krijgt ze de inbreng van de bevolking op een presenteerblaadje aangereikt.

Diversiteit in boerenland

Henk de Vries van It Fryske Gea stelt vast dat wat betreft de biodiversiteit de grootste slag gemaakt moet worden in het boerenland. Uit de enquête wordt de kloof tussen twee bevolkingsgroepen duidelijk, constateert Arnoud de Vries van de Milieufederatie. ,,De ene groep zegt: laat het allemaal maar aan de boeren over, de andere vindt dat het dan niet goed zal komen. Daar moet je mee in debat, om ze tot elkaar te laten komen.’’

Uitgangspunt moet dan zijn dat de landbouw de richting kiest van natuur-inclusief werken, stelt Henk de Vries. De promotie van die visie moet op een heldere manier worden gedaan, met concrete voorbeelden: ,,Lit sjen, lykas Vogelbescherming dat no al docht, hoe’t it lân der útsjocht fan boeren dy’t al wat mei natoer dwaande binne. Meitsje it konkreet. Ek hoe’t in boer der syn rendemint mei helje kin.’’

En stimuleer dan tegelijk, vult Arnoud de Vries aan, dat de consument melk koopt van boeren die al op natuurinclusieve wijze werken. ,,Zo kan de burger er dus zelf ook wat aan doen.’’

Gepassioneerde inzendingen

De betrokkenheid van de bevolking is er volgens de uitkomsten van de enquête groot genoeg voor. Inzenders toonden zich heel gepassioneerd, zo leidt Arnoud de Vries af uit de hartenkreten die sommigen toevoegden.

,,Se wolle dingen dwaan om it better te krijen’’, concludeert Henk de Vries. Dat doen ze het liefst in en rond eigen huis en tuin. Als het iets verder van huis is, wordt het lastiger. En wie dat wel wil, komt er vaak niet toe door tijdgebrek. Daar trekt Arnoud de Vries een les uit voor de projecten die de Milieufederatie organiseert om mensen bij hun eigen leefomgeving te betrekken. ,,We moeten zorgen voor goede informatie, voor een goede voorbereiding. Maak het ze zo gemakkelijk mogelijk, dan krijg je de mensen wel mee met de activiteiten.’’

De bevolking wil dus best wat doen, zo maakt de enquête duidelijk. Toch schuiven de respondenten de verantwoordelijkheid voor een groot deel door naar de overheid. Ze verwachten dat die flink in natuur, dus in hun leefomgeving, investeert. ,,Pak dit op’’, adviseert Henk de Vries aan de provincie. ,,Dit is wat de boargers wolle.’’

Klik hier om de uitslag te lezen van de Friese Natuur Enquête.