Unieke voortrekkersrol aanpak erfafspoeling voor Fryslân weggelegd

12 maart 2015

Unieke voortrekkersrol aanpak erfafspoeling voor Fryslân weggelegd

Wetterskip Fryslân en agrarische belangenorganisaties zijn de eersten in Nederland die afspraken hebben gemaakt om de verontreiniging van het oppervlaktewater door erfafspoeling breed in de sector in Fryslân terug te dringen. Deze unieke overeenkomst is vastgelegd in het convenant Erfafspoeling. LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarische Jongeren Fryslân (AJF) en Wetterskip Fryslân bekrachtigden vanmiddag met een handtekening het convenant.

LTO Wetterskip AJF NMV

Het oppervlaktewater in Nederland, en dus ook binnen het werkgebied van Wetterskip Fryslân, voldoet nog niet aan de in Europees verband afgesproken minimale kwaliteitseisen (Kaderrichtlijn Water). Door de combinatie van werkzaamheden en productverwerking vormt de agrarische sector de belangrijkste potentiële bron van erfafspoeling op het oppervlaktewater. “Deze gezamenlijke aanpak is uniek voor Nederland. Het convenant moet er toe leiden dat de verontreiniging van het water vanaf het erf van melkveebedrijven, binnen de zesjarige looptijd van het convenant, aanzienlijk vermindert”, aldus Roel de Jong, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zijn enthousiast over de voorgestelde aanpak in Fryslân.

Afspraken op hoofdlijnen
Schoon en ecologisch gezond water vormt de basis voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. Voor wonen, werken en recreatie, voor natuur, landschap èn landbouw. Daarbij is de land- en tuinbouw van groot economisch belang in het noorden van het land. Verdere bedrijfsontwikkeling is alleen mogelijk met een schone, ook op de omgeving afgestemde productie.

Geart Kooistra, voorzitter LTO Noord: “Het convenant omvat afspraken op hoofdlijnen. Maar vanuit het gemeenschappelijk gevoelde belang kunnen wij, Wetterskip Fryslân, NMV en AJF nu al zeggen dat we de verontreiniging van het oppervlaktewater door erfafspoeling via een projectmatige aanpak terug willen dringen.”

ondertekening_convenant_erfafspoelingDe NMV en AJF beamen dit. “De agrarische belangenorganisaties kiezen met het afsluiten van het convenant voor een voortrekkersrol, in de wetenschap dat het lozen van vervuild erfspoelwater op oppervlaktewater verboden is”, zegt Rakesh de Vries van AJF. “Uitvoering van dit bijzondere convenant vraagt dan ook van alle partijen een open en op samenwerking gerichte inzet. Elke partij handelt vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en kan daar ook op worden aangesproken”, aldus Harm Wiegersma van NMV.