Vacature: Natuuradviseur Feangreide

2 november 2021

Vacature Friese Milieu Federatie

Vanwege uitbreidende werkzaamheden zoekt de FMF een nieuwe collega:

 • Natuuradviseur Feangreide (1fte)

De FMF werkt met hart en ziel aan een duurzaam Fryslân waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Samen met onze 40 aangesloten organisaties slaan we bruggen tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Een belangrijke uitdaging is ondermeer de transitie in het veenweidegebied. Voor deze opgave zoeken we een collega.

Natuuradviseur Feangreide (1fte)

Samen met de provincie, Wetterskip, gemeenten, landbouw en recreatie streven we naar een toekomstbestendig gebied waar veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot nagenoeg zijn gestopt en waar de kwaliteiten van landschap en natuur zijn verbeterd. Hiervoor is begin dit jaar een Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld. De komende jaren staan in het teken van de uitwerking in (kans)gebieden, experimenteren met nieuwe (verdien)modellen en versterking van natuur en landschap.

Om deze ambities te realiseren zoekt de FMF, mede namens een aantal natuur en landschapsorganisaties een adviseur Natuur. Deze adviseur draait mee in het programmateam Feangreide (Programmalijn 4: leefomgeving, natuur en biodiversiteit) en zal vanuit natuur input leveren aan de lopende en nog op te starten gebiedsprocessen. Zie voor meer informatie:

Activiteiten Natuuradviseur

De adviseur doet het volgende:

 • Begeleiding en aansturing van het opstellen van de ecosysteem- en landschapsanalyses. Dit wordt in samenspraak met het gebied gedaan
 • Participatie in de werkgroep overgangsgebieden rond natuurgebieden
 • Coördinatie van projecten Versnelt Vernatten van Natuur en deze inbrengen/afstemmen met de gebiedsaanpak
 • Inventariseren van de koppelkansen. Ontwikkelen van projectvoorstellen en participeren in de Groeifondsaanvraag Veenweide
 • Koppelkansen verzilveren in de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij wordt gedacht aan:
  • Maatregelen gericht op het terugdringen van de stikstofdepositie in de voor stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden
  • Het provinciale programma biodiversiteit en natuur, met op herstel van biodiversiteit gerichte maatregelen
  • De provinciale bossenstrategie

Profiel

 • HBO werk- en denkniveau
 • Ecologische kennis
 • Ervaring met het opstellen van ecosysteem- en landschapsanalyses
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Relevante werkervaring (bij bijv. een advies- of onderzoeksbureau)

Periode

1 januari 2022 – 31 december 2023 (2 jaar)

Volledige aanstelling op basis van een werkweek van 36 uur

Procedure

Je kunt reageren door het sturen van je CV en motivatie per email naar info@fmf.frl o.v.v. ‘Natuuradviseur Feangreide’. Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 10 december.

Voor meer informatie:

Paule Schaap 06-46615163. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.