Zevenpuntenplan Friese natuur en milieu organisaties voor gedeputeerde Kramer

14 juni 2012

Zevenpuntenplan Friese natuur en milieu organisaties voor gedeputeerde Kramer

Het Zevenpuntenplan van de Friese natuur en milieuorganisaties heeft FMF-directeur Hans van der Werf gistermiddag aangeboden aan gedeputeerde Johannes Kramer. Ook kreeg de gedeputeerde de uitkomsten van een opinieonderzoek onder Friezen over natuur en landschap in hun provincie. Het Zevenpuntenplan is bedoeld om de Nota Natuer en Lanlik gebiet 2014 – 2016 van de provincie Fryslân aan te vullen.

De provincie Fryslân heeft de Nota Natuer en Lanlik gebiet 2014 – 2016 uitgebracht, die ingaat op de inhoudelijke en financiële consequenties van het Bestuursakkoord Natuur. Een van de uitgangspunten van de Nota is het Grien Manifest. De Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten waren daar als ondertekenaars bij betrokken, maar zien nu tekortkomingen in de Nota Natuer en Lanlik gebiet 2014 – 2016. Zij hebben daarom samen met Landschapsbeheer Friesland, IVN Consulentschap Fryslân en Waddenvereniging zeven verbeterpunten opgesteld. Hiermee wordt volgens hen de kwaliteit van natuur en landschap ook voor langere termijn geborgd, en is de provincie beter voorbereid op een onzekere toekomst. De natuur en milieuorganisaties voelen zich gesteund door de uitkomsten van een opinieonderzoek onder Friezen over natuur en landschap in hun provincie.

Onderzoeksbureau VraaghetdeVries van de NHL heeft dit voorjaar onderzocht hoe de Friezen over hun natuur en landschap denken*. Friezen vinden dat de natuur in Friesland zich onderscheidt ten opzichte van andere provincies dankzij de meren, de rust en de ruimte. Over het algemeen vinden Friezen natuur belangrijk: zij waarderen het belang met een 7,9. De betrokkenheid van Friezen bij de natuur kan wel wat beter. Natuur wordt door Friezen van (grote) toegevoegde waarde gezien voor de eigen leefomgeving, maar wordt ook als normaal opgevat. De groene organisaties vinden het mooi dat de Friezen de bijzondere natuur en landschap een gewone zaak vinden, maar zien dit niet als iets vanzelfsprekends en blijvends. Daarvoor is de provincie als primair verantwoordelijke voor natuur en landschap hard nodig.

Oproep

Directeur van de Friese Milieu Federatie, Hans van der Werf: “Wij doen een oproep aan de provincie Fryslân om haar verantwoordelijkheid te pakken als het gaat om natuur en landschap in Fryslân. Om Provinciale Staten te helpen hebben wij zeven punten ter verbetering van de Nota Natuer en Lanlik Gebiet opgesteld. Sluit bij de uitvoering van deze punten aan bij het Lenteakkoord van het Rijk. Hier liggen mogelijkheden voor financiering.”

1. Alle Friese natuur is van belang

Maak als provincie Fryslân duidelijk dat het beheer van natuur buiten de EHS van groot belang is. Geef het behoud van weidevogels hogere prioriteit, benut daarbij de weidevogelkerngebieden binnen en buiten de EHS en wendt alle middelen aan (politiek, financieel) om dit doel te bereiken.

2. Benut kansen, gebruik de Natte As

Werk integraler en lokaler, gebruik kansen die het concept de Natte As biedt en houd deze als ambitie vast. Sluit daarbij aan bij het Griene Manifest.

3. Veranker het landschap beter in provinciale plannen

Investeer niet alleen in de grote (gebieds)projecten, maar blijf ook in het landschap investeren buiten de grote projecten. Dit kan door landschap nadrukkelijk onderdeel uit te laten maken van de Streekagenda’s en daar afspraken over te maken met de groene organisaties.

4. Beheer de natuurgebieden op niveau

Start op korte termijn met aankoop en inrichting van aaneengesloten gebieden om te komen tot een efficiënter beheer. Gebruik kansen zoals het Lenteakkoord, maar ga er niet vanuit dat het beheer 30% goedkoper kan.

5. Laat de natuur niet verdrogen

Zet verdrogingbestrijding op de politieke agenda en combineer de aanpak met opgaven in het landelijk gebied.

6. Geef invulling aan ons Werelderfgoed Waddenzee

Maak als provincie actiever gebruik van de kansen die de status Werelderfgoed biedt. Zorg er voor dat de Waddenzee als Werelderfgoed wordt beheerd en ontwikkeld. Zie het gebied als onderdeel van de totale opgave in Fryslân en betrek de recreatieve mogelijkheden daarbij.

7. Werk en programmeer op termijn

Maak kenbaar wat de provinciale ambities zijn na 2016 en werk met een meerjarenplanning en -agenda om keuzes inzichtelijk te maken. Maak duidelijk wat de nieuwe verdienmodellen in houden en neem daarin het initiatief.
Op woensdag 13 juni wordt de Nota Natuer en Lanlik Gebiet besproken in de Statencommissie Lan Loft en Wetter. De natuur- en milieuorganisaties zullen hier het 7-punten plan toelichten aan de Statenleden.

Lees het onderzoek over natuur en landschap in Fryslân van NHL Hogeschool

Lees het uitgebreide 7 puntenplan van de Friese natuur- en milieuorganisaties