Zonnepark Oosterwolde ongewenste gelegenheidsplanologie

Zonnepark Oosterwolde ongewenste gelegenheidsplanologie

De Friese Milieu Federatie (FMF) gaat in beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor het zonnepark in Oosterwolde. Dit zonnepark is met 51 hectare (77 voetbalvelden) het grootste park in Fryslân tot nu toe. De FMF is van mening dat de belangen voor het landschap, cultuurhistorie en de bewoners nauwelijks zijn meegenomen in de locatiebepaling voor het zonnepark. De enige reden voor de huidige locatiekeuze is de grondeigenaar. De FMF vindt dan ook dat er sprake is van gelegenheidsplanologie.  

Eerder heeft de FMF al een reactie gestuurd op de conceptplannen, overleg gevoerd met de gemeente en een zienswijze tegen de omgevingsvergunning ingediend. Al deze inspanningen hebben niet geleid tot enige wijziging van het plan. Daarom voelt de FMF zich genoodzaakt hiertegen in beroep te gaan. 8 augustus was de deadline voor het indienen van een beroep.

De FMF wil met dit beroep de wijze van uitvoering van dit plan aan de orde stellen met het oog op de ontwikkeling van andere toekomstige parken. Zeker gezien de omvang van dit park heeft deze een voorbeeldwerking voor vele andere plannen.

Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het landschap, de cultuurhistorie en de inwoners bij de uitvoering van dergelijke plannen. Er wordt verwacht dat het draagvlak dan hoog blijft en dat er meer duurzame energie geproduceerd kan worden dan zonder een zorgvuldige uitvoering. De FMF vindt dat de volgende drie principes altijd moeten worden gehanteerd:

  1. Zorgvuldige locatieafweging

Bij de locatiekeuze zou landschappelijke inpassing en het koppelen met andere vormen van meervoudig grondgebruik, zoals zonnepanelen op daken, uitgangspunt moeten zijn. In het geval bij het nu voorliggende zonnepark ligt de locatie in een – landschappelijk gezien – zeer waardevol gebied: het voormalige beekdal het Kleindiep. De waterloop van dit beekdal is nog deels intact. Als hier zonnepanelen worden geplaatst, is het niet meer mogelijk om dit beekdal te herstellen.

  1. Zuinig ruimtegebruik

Wees zuinig op ruimte en geef prioriteit aan zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en braakliggende gronden. In het geval van het park in Oosterwolde is er geen sprake van zuinig ruimtegebruik. Op het nabij gelegen bedrijventerrein is geen zonnepaneel op de daken van de bedrijven noch op de braakliggende gronden te bekennen.

  1. Participatie omgeving

De FMF vindt het heel belangrijk dat een zonnepark samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast wordt. Participatie begint aan het begin van het proces: samen met omwonenden wordt gezocht naar de beste locatie en wordt gestreefd naar maatschappelijke meerwaarde. Daarbij geldt: investeer aan de voorkant zodat je uiteindelijk sneller het plan kunt realiseren. In het plan wat nu voorligt, constateert de FMF dat er geen sprake is van participatie. Puur het feit dat een grondeigenaar zijn grond ter beschikking wil stellen voor een zonnepark maakt dat ontwikkelaar GroenLeven dit park op deze locatie wil gaan ontwikkelen. De FMF vindt in navolging van het Klimaatakkoord dat inwoners voor minstens 50% eigenaar moeten worden van een zonnepark.

Het beroep

Het beroep wat de FMF heeft ingediend gaat met name in op twee beroepsgronden. Zo wordt er gesteld dat er ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties. Dit is volgens de FMF in strijd met de Verordening Romte van de provincie Fryslân. Daarnaast wordt er vastgesteld dat het plan geen invulling geeft aan blijvende herkenbaarheid van de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten, zoals vereist op grond van de Verordening Romte.

Vernietiging van de besluiten

De FMF hoopt dat de rechtbank Noord-Nederland de besluiten vernietigt en de gemeente Ooststellingwerf zal verzoeken de locatiekeuze deugdelijk te motiveren. Hierbij is het belangrijk dat de belangen voor het landschap, de cultuurhistorie en de inwoners van de gemeente worden meegenomen. Daarnaast moeten er alternatieve locaties in beeld worden gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met: