Rechter legt bouw zonnepark Oosterwolde stil

Rechter legt bouw zonnepark Oosterwolde stil

De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft de Rechtbank Noord-Nederland verzocht om per direct de werkzaamheden voor de aanleg van een zonnepark bij Oosterwolde op te schorten. De FMF is van mening dat de belangen voor het landschap, cultuurhistorie en de bewoners nauwelijks zijn meegenomen in de locatiebepaling voor het zonnepark. Hiertoe heeft de FMF een voorlopige voorziening aangevraagd. Vandaag 19 december heeft de rechter de FMF in het gelijk gesteld en moet de bouw van het zonnepark per direct stil worden gelegd.

Bouw zonnepark leidt tot onherstelbare schade
Arnoud de Vries, van de FMF: “We betreuren dat het zover heeft moeten komen. We hopen dat er voor toekomstige zonneparken zorgvuldiger wordt omgegaan met natuur, inwoners en landschap.” In haar uitspraak geeft de rechtbank aan dat het een feit is dat de aanleg van het zonnepark onherstelbare schade kan toebrengen aan natuur en landschap. Niet alleen oordeelde de rechtbank dat de verkeerde procedure is gevolgd. Ook is zij van mening dat er twijfel is of het bestreden besluit stand houdt bij de beroepszaak omdat er een betere afweging gemaakt moet worden inzake natuur en landschap. Arnoud de Vries: “De transitie naar duurzame energie steunen wij volledig. Hierbij is een zorgvuldige afweging erg belangrijk, deze draagt bij aan het versnellen van de energietransitie. Het nu gevolgde proces ondermijnt juist het draagvlak voor zonneparken. Wij hopen dat dit de lokale overheden inspireert tot visievorming op de energietransitie en dat er afgestapt wordt van gelegenheidsplanologie.”

Gelegenheidsplanologie
Het beoogde zonnepark is met 51 hectare (77 voetbalvelden) het grootste park in Fryslân tot nu toe. De FMF is van mening dat de belangen voor het landschap, cultuurhistorie en de bewoners nauwelijks zijn meegenomen in de locatiebepaling voor het zonnepark. De enige reden voor de huidige locatiekeuze is dat twee partijen elkaar tegenkomen: een ontwikkelaar op zoek naar grond en een grondeigenaar die grond beschikbaar wil stellen voor zonne-energie. Arnoud de Vries van de FMF: “Er is hier sprake van gelegenheidsplanologie”. Eerder heeft de FMF al een reactie gestuurd op de conceptplannen, overleg gevoerd met de gemeente en een zienswijze tegen de omgevingsvergunning ingediend. Al deze inspanningen hebben niet geleid tot enige wijziging van het plan. Daarom voelt de FMF zich genoodzaakt hiertegen in beroep te gaan. Arnoud de Vries: “Met dit beroep willen wij de wijze van uitvoering van dit plan aan de orde stellen met het oog op de ontwikkeling van andere toekomstige parken. Zeker gezien de omvang van dit park heeft deze een voorbeeldwerking voor vele andere plannen.  Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het landschap, de cultuurhistorie en de inwoners bij de uitvoering van dergelijke plannen.”