Steviger positie natuur en landschap door discussie rond Zonnepark Oosterwolde

Steviger positie natuur en landschap door discussie rond Zonnepark Oosterwolde

19-05-2020

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 19 mei 2020 de Friese Milieu Federatie (FMF) in het gelijk gesteld met betrekking tot de gevolgde procedure voor het zonnepark Oosterwolde, maar geeft haar ongelijk als het gaat om het uiteindelijk aanleggen van het park op de huidige locatie. De FMF is teleurgesteld met deze uitspraak, maar ziet wel dat de discussie naar aanleiding van dit park tot betere plannen leidt op andere plekken met meer aandacht voor natuur en landschap. Dat is winst.

Energietransitie
In 2050 wil Fryslân onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dit betekent een overgang naar duurzame energie die het Friese landschap zichtbaar zal veranderen. De FMF steunt de energietransitie volledig. Hierbij is een zorgvuldige afweging waar zonneparken moeten verrijzen echter zeer belangrijk. De FMF is van mening dat het gevolgde proces voor het zonnepark Oosterwolde deze benodigde versnelling ondermijnt. Daarom heeft zij vorig jaar een procedure aangespannen tegen het zonnepark bij Oosterwolde. Het beoogde zonnepark is met 51 hectare (77 voetbalvelden) het grootste park in Fryslân tot nu toe. De FMF was daarbij van mening dat mede met het oog op natuur en landschap ook gekeken zou moeten worden naar andere locaties. Ook hebben we gevraagd naar een analyse waarbij conform de zonneladder eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden voor zon op dak.

Zonneladder
De rechter heeft  aangegeven dat op basis van het toenmalige gemeentelijk en provinciaal beleid een locatieafweging niet noodzakelijk is. Daarom heeft zij dit argument van de FMF verworpen.

Arnoud de Vries van de FMF: “De FMF is van mening dat de huidige regels om het landschap te beschermen onvoldoende zijn. De huidige regels laten het immers toe dat in een open cultuurhistorisch beekdallandschap een 77 voetbalvelden groot zonnepark kan verrijzen. Door dit park verdwijnt de openheid en is het niet meer mogelijk om het beekdal te herstellen. Dat vinden wij jammer.”

Inmiddels is er mede door de discussie in Oosterwolde een breed gesteunde motie in Provinciale Staten aangenomen waarbij gevraagd wordt om de zonneladder voor alle zonneweides in Fryslân als uitgangspunt te hanteren. Dit betekent dat er voor alle in voorbereiding zijnde zonneweides gekeken moet worden of er mogelijkheden zijn voor zon op dak. De FMF denk dat er nog veel daken in Fryslân momenteel nog onbenut worden en dat daar eerst gebruik van gemaakt moet worden. Ook ziet zij  de ontwikkeling dat een groot aantal ontwikkelaars van zonnevelden natuur vanaf het begin af aan meeneemt in het ontwerp. Hans van der Werf, directeur van de FMF: “Dat het besef bij ontwikkelaars is gekomen dat je natuurinclusief moet ontwerpen is winst ten opzichte van de oude plannen waarvan Oosterwolde een voorbeeld is.” De FMF is dan ook blij te zien dat, ondanks dat het plan in Oosterwolde door gaat er op andere plekken betere plannen in voorbereiding zijn mede naar aanleiding van de discussie. De FMF heeft samen met projectontwikkelaars een Gedragscode zon op land afgesproken en voor Fryslân een instrument ontwikkeld wat gemeenten en ontwikkelaars helpt bij het doorlopen van een zorgvuldig proces: de Friese ZonneWIJzer. De FMF roept gemeenten op de ZonneWijzer op te nemen in haar beleid.

Procedure
De FMF is door de rechter in het gelijk gesteld als het gaat om de gevolgde procedure. De rechter heeft geoordeeld dat het park valt onder de Rijks Coördinatieregeling en dat de minister daarvoor een ontheffing zou moeten afgeven. Dat is gedurende de procedure rechtgezet. Ook heeft de rechter de FMF in het gelijk gesteld in haar argumentatie dat er sprake is van één park in plaats van twee zoals door de ontwikkelaar aangevoerd. Dit waren echter geen argumenten om het park te heroverwegen.