E. Nutma

  • Directeur st. Welzijn het Bolwerk in Dongeradeel en Dantumadiel
  • Voorzitter doarpshûs De Twirre yn Wytgaard & penningmeester van “ús Forsetsje”
Profiel E. Nutma

E. Nutma

Bestuurslid