E. Nutma

• Directeur st. Welzijn het Bolwerk in Dongeradeel en Dantumadiel
• Voorzitter doarpshûs De Twirre yn Wytgaard & penningmeester van “ús Forsetsje”

Profiel E. Nutma

E. Nutma

Bestuurslid