Uitleenvoorwaarden toolkit voedselbossen

Uitleenvoorwaarden Toolkit Voedselbossen

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de uitleen van de Toolkit Voedselbossen bestaande uit de houten box,  58 losse soortenkaarten en twee losse legendakaarten. Het ingevulde aanvraagformulier is tevens de leenovereenkomst tussen de uitlener de Friese Milieu Federatie, hierna te noemen FMF, en de persoon vermeld op het aanvraagformulier, hierna te noemen de lener.

Artikel 2. Duur van de uitleenovereenkomst.

De uitlening geldt voor een vooraf vastgestelde periode, vermeld in de leenovereenkomst.

Artikel 3. Ophalen en terugbezorgen.

3.1. De lener moet zelf de geleende Toolkit bij de FMF ophalen en voor het verstrijken van de uitleenperiode de Toolkit weer inleveren bij de FMF, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. Indien de Toolkit niet tijdig wordt teruggebracht zal de FMF zich belasten met het ophalen of laten ophalen van de Toolkit. De kosten hiervan komen ten laste van de lener.

Artikel 4. Verplichtingen lener.

De lener is verplicht de Toolkit overeenkomstig de leenvoorwaarden te gebruiken en in het bijzonder om:

  1. geen veranderingen aan de Toolkit aan te brengen;
  2. de FMF ten allen tijde toegang tot de geleende Toolkit te verschaffen;
  3. aanspraken van derden op de geleende Toolkit af te wijzen en de FMF te vrijwaren;
  4. de lener mag de Toolkit niet uitlenen aan derden.

Artikel 5. Reparatie.

Indien reparatie of vervanging noodzakelijk is door onjuiste behandeling of gebruik van de Toolkit, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan aan de lener in rekening gebracht.

Artikel 6. Verzekering.

De lener draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de Toolkit gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de lener is gesteld.

Artikel 7. Schade en gebreken.

7.1. De lener is verplicht elke schade en elk gebrek aan de Toolkit onmiddellijk aan de FMF te melden. Zonder toestemming van de FMF mag de lener niet tot reparatie overgaan.

7.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onjuiste behandeling, reparaties door derden, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan aan de lener in rekening gebracht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

Voor schade die de lener aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de geleende Toolkit veroorzaakt, is de FMF in beginsel niet aansprakelijk. Lener zal de FMF ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 9. Opzegging/ ontbinding.

9.1. De leenovereenkomst voor de vastgestelde periode kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de lener kan slechts door terug bezorging van de Toolkit bij de FMF.

9.2. Bij beëindiging van deze leenovereenkomst zal de Toolkit in dezelfde conditie, waarin hij verstrekt is, en schoon, weer bij de FMF worden terugbezorgd. Indien daarbij blijkt, dat de Toolkit gebreken vertoont of beschadigd is, of dat de lener de Toolkit niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is de FMF gerechtigd de lener de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

9.3. Indien de lener met enige verplichting in gebreke blijft is de FMF bevoegd de leenovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen.

Artikel 10. Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze leenovereenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Leeuwarden, 21 januari, 2020.