Verkiezingen | Aandachtspunten en verkiezingsprogramma’s onder de loep door onze Programmamanagers

15 november 2023

Aandachtspunten en verkiezingsprogramma’s onder de loep door onze Programmamanagers

22 november a.s. mogen we onze stem weer uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hoogste tijd om na te denken waar je op gaat stemmen. Als je hart uitgaat naar een groenere toekomst, dan wil je zeker weten op welke punten je moet letten. Onze Programmamanagers hebben een aantal aandachtspunten voor je op een rij gezet. Komende week wordt deze pagina steeds meer gevuld.

Weet waar je op stemt. Maak een bewuste keuze, voor jezelf, voor Nederland, voor Fryslân.


Klimaat en Energie

Energiezekerheid: Niet meer vanzelfsprekend
Energiezekerheid was lange tijd een vanzelfsprekendheid, maar nu niet meer. Het energienet is overvol. Het aantal aanvragen voor stroomaansluitingen dat op de wachtlijst staat bij netbeheerders loopt op tot in de duizenden. Het gaat om aanvragen voor zowel het opwekken van stroom alsook het afnemen van stroom. Om de capaciteitsproblemen op te lossen is forse uitbreiding van het stroomnet nodig. Uitbreiding van het net gaat te traag, mede veroorzaakt door moeizame procedure- en vergunninsprocessen. Des te opvallender dat energie infrastructuur geen prominenter onderwerp is in de verkiezingsprogramma’s is.

Broeikasgassen: De tikkende tijdbom
Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan, lachgas en F-gassen dragen bij aan de opwarming van de aarde. Hoewel er in de afgelopen jaren veel inspanningen en plannen zijn gemaakt, is het duidelijk dat we ons doel voor 2050 niet halen als we op dezelfde weg doorgaan. Het is van groot belang dat de verkiezingsprogramma’s hier concrete maatregelen voor voorstellen.

Duurzame Energie: De weg naar 100%
Slechts 20% van onze totale energiebehoefte wordt duurzaam opgewekt. Dit betekent dat er nog veel werk aan de winkel is. De ruimte die verschillende partijen bieden voor nieuwe duurzame energiebronnen verschilt aanzienlijk. Het is belangrijk om te weten hoe elke partij energieneutraliteit wil bereiken. De meeste partijen streven naar geen, zeer beperkte zonne- en windenergie op landbouwgrond. De vraag is hoe zij dan de overstap naar 100% duurzame energie willen maken.

Kernenergie: Verdeelde meningsvorming
De discussie over kernenergie verdeelt de partijen. Het is van belang om te weten waar elke partij staat en of hun standpunten overeenkomen met jouw visie op de rol van kernenergie in onze energietoekomst.

Biomassacentrales: Een delicaat onderwerp
Biomassacentrales zijn een delicaat onderwerp. Sommige partijen staan positief tegenover deze vorm van energieopwekking, terwijl andere partijen er kritisch tegenover staan. Het is belangrijk om te begrijpen welke argumenten de verschillende partijen aandragen en hoe zij deze kwestie willen aanpakken.

Isolatiemaatregelen: Verschillen in aanpak
Een andere belangrijke factor is de aanpak van isolerende maatregelen. Sommige partijen beloven meer ondersteuning op dit gebied dan andere. Het is essentieel om te kijken naar welke partij concrete stappen wil zetten om onze gebouwen energiezuiniger te maken.

Zonnepanelen en salderingsregelingen
Diegenen die zonnepanelen hebben aangeschaft, hebben dit mede gedaan vanwege lucratieve salderingsregelingen. Wees je ervan bewust dat sommige partijen deze regelingen willen afschaffen, terwijl andere ze willen behouden voor burgers.

Kortom, de verkiezingsprogramma’s op het gebied van Klimaat en Energie bieden een schat aan informatie.

Wil je in detail weten wat elke partij over Klimaat en Energie in z’n verkiezingsprogramma heeft opgenomen? Bekijk dan de analyse die de Nederlandse Verenging Duurzame Energie gemaakt heeft.

Profiel Doutsje Aukes

Doutsje Aukes

Programma Manager Klimaat & Energie

Biodiversiteit en Natuur

Biodiversiteit
Met de biodiversiteit gaat het helaas nog steeds bergafwaarts, ondanks dat er al veel actie wordt ondernomen. Vele soorten in onze flora en fauna nemen af en worden met uitsterven bedreigd. Dit is niet zomaar iets dat jammer is. Een rijke biodiversiteit betekent een rijk ecosysteem en daar heeft uiteindelijk alles wat we doen een relatie mee. Denk aan ons voedsel, medicijnen, de bouw etc. Het in stand houden van onze biodiversiteit is een basisvoorwaarde voor het leven van mensen op aarde, en dus ook in onze mooie Fryslân.

Natuur
Bij natuur denken we vaak aan het bos waar we in het weekend gaan hardlopen of de hei waar je met de hond gaat lopen. Dit type natuur geniet vaak bescherming, maar wist je dat 70% van onze natuur niet beschermd is? We bedoelen hiermee bijvoorbeeld de bomen in de straat, planten langs de slootkant waar rietvogels in zitten, bomen en struiken rondom speelplekken in de stad en het groen in recreatiegebieden. Al deze natuur, die we dagelijks zien en waarvan we genieten, verdient onze bescherming. Omdat het goed is voor onze gezondheid en een belangrijke bijdrage levert aan (daar is ie weer) de biodiversiteit.

Natuur wordt vaak gezien als iets dat extra is, leuk om in te recreëren en voor het mooie uitzicht. Maar het belang van natuur en biodiversiteit is vele malen groter dan dat. Wij mensen zijn natuur. En voor de bescherming zijn we mede afhankelijk van de overheid, wat zij doet en wat zij uitstraalt op onze samenleving. Dus stem op een partij die dit hoog in het vaandel heeft staan!

Profiel Paulien Kruiper

Paulien Kruiper

Programmamanager Biodiversiteit en Natuur

Omgevingskwaliteit  

Woensdag 22 november is het weer zo ver: de Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingen zijn van groot belang omdat er veel uitdagingen op ons afkomen. Te denken aan de problemen op de woningmarkt, de drukkende factoren op de natuur zoals de verhoogde stikstofdepositie en verlies aan biodiversiteit. Of denk aan technische uitdagingen, zoals de aanleg van een nieuwe spoorlijn en het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. Al deze uitdagingen zijn met elkaar verweven en alle politieke partijen streven ernaar om de problemen op hun manier op te lossen. In dit artikel besteden we aandacht aan de onderwerpen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Woningbouwopgave
Binnen het ruimtelijk domein is de woningbouwopgave één van de grootste uitdagingen die we kennen. Het gaat niet alleen om het aantal huizen dat wordt gebouwd, maar ook om de manier waarop dit gebeurt. Duurzame, energiezuinige en leefbare woningen zijn essentieel voor het welzijn van mensen en voor het behoud van onze planeet op lange termijn. Het is belangrijk dat bij de bouw van nieuwe huizen rekening wordt gehouden met de impact op het milieu en dat er ruimte blijft voor groen en natuur binnen woonwijken. ‘’Bouwen, bouwen, bouwen’’, lijkt het devies te zijn, maar wel op een duurzame manier.

Natuur
Het behoud van natuur is onlosmakelijk verbonden met onze omgevingskwaliteit. Het gaat niet alleen om beschermde natuurgebieden, maar ook om het groen in onze steden, parken en recreatiegebieden. Dit groen draagt bij aan een gezondere leefomgeving, biedt ruimte aan diverse flora en fauna en draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Het is van vitaal belang dat er aandacht blijft voor het behoud en de versterking van deze groene ruimtes. Te denken aan de Natura 2000-gebieden en de NNN-gebieden. 

Lelylijn
De Lelylijn, als een mogelijke nieuwe spoorverbinding, kan een significante impact hebben op de bereikbaarheid en leefbaarheid van regio’s. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van dergelijke infrastructurele projecten niet alleen te kijken naar mobiliteit, maar ook naar de impact op natuur, leefomgeving en de betrokken gemeenschappen. Een zorgvuldige afweging tussen de voordelen van verbeterde mobiliteit en de bescherming van het milieu en de leefomgeving is cruciaal.

Tot slot
Een bewuste keuze maken in deze verkiezingen betekent stemmen op een partij die oog heeft voor een gebalanceerde benadering van woningbouw, natuurbehoud en infrastructuur. Een toekomstgerichte visie waarin duurzaamheid en leefbaarheid hand in hand gaan, is van essentieel belang voor het welzijn van ons allemaal en voor de toekomstige generaties. Hoewel de besproken onderwerpen grote opgaven zijn in een nog veel groter geheel aan opgaven vinden wij het van belang om per thema de onderwerpen te bespreken. 

Profiel Hendrik Pries

Hendrik Pries

Projectmedewerker Ruimtelijke ordening


Circulaire Samenleving

Echte prijzen (True Pricing)
Het implementeren van true pricing betekent het meenemen van verborgen kosten voor milieu, dierenwelzijn en menselijke arbeid bij de aanschaf van producten. Deze kosten omvatten onder andere het herstel van milieuschade en maatregelen tegen natuurrampen. Het verhogen van de CO2-heffing, afvalstoffenbelasting en vergroening van de bankenbelasting is cruciaal om grote vervuilers aan te moedigen tot duurzaamheid. Belasting op vervuiling, luxeconsumptie en hoge vermogens moet worden geïntensiveerd, terwijl belasting op arbeid wordt verlaagd voor een gebalanceerd belastingstelsel.

Stimuleer repareren
Omarm een cultuur van reparatie voor een duurzame toekomst. Dit betekent dat we moeten streven naar het verlengen van de levensduur van kleding, meubels en elektronische apparaten. Het aantrekkelijker maken van reparaties kan worden bereikt door het verlagen van het BTW-tarief en het ondersteunen van tweedehands markten, ruilplatformen en reparatiediensten. Het bewustzijn vergroten over de milieu-impact van snelle vervanging is van essentieel belang.

Bevorder circulaire economie
Het omarmen van een circulaire economie is essentieel voor het bestrijden van klimaatverandering, het behoud van biodiversiteit en het verminderen van vervuiling. Efficiënter gebruik van grondstoffen vermindert de uitstoot van broeikasgassen, vermindert de behoefte aan land en minimaliseert milieuschade. Circulaire praktijken en biobased alternatieven moeten de norm worden in de bouw en bedrijfsvoering. Een duidelijke focus op het verminderen van afval draagt bij aan het voorkomen van vervuiling, zoals de plastic soep in oceanen.

Profiel Tess Schram

Tess Schram

Projectleider Circulaire Samenleving