Versnelling aanpak veenoxidatie

Versnelling aanpak veenoxidatie

De aanpak van veenoxidatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van de klimaatproblemen. De landelijke Natuur en Milieufederaties hebben gisteren samen met een groot aantal natuur- en milieuorganisaties waaronder Urgenda en Natuurmonumenten een voorstel gepresenteerd om versneld veen in natuurgebieden te vernatten. Dit levert  CO2-reductie op en gaat verdere bodemdaling en verdroging tegen. De Friese Milieu Federatie (fmf) pleit voor een versnelde aanpak van de Friese veenoxidatie in de natuurgebieden.

In Nederland leiden veel veengebieden aan verdroging met als gevolg dat het veen oxideert en verdwijnt. Dit lijdt weer tot meer CO2 en in kwetsbare gebieden gaan de leefgebieden van veel soorten achteruit. Daarom staat in het concept Klimaatakkoord voor 2030 om de veengebieden te vernatten met als doel 1 Mton CO2 te besparen. De natuur-en milieuorganisaties zien kansen om een deel van deze doelstelling in  de natuurgebieden te realiseren en pleiten voor een versnelling van de aankoop en inrichting van al geplande natuurgebieden.

NatuurNetwerk Nederland

Nederland heeft onder de noemer NatuurNetwerk Nederland al afgesproken het bestaande natuurareaal te vergroten met ruim tienduizend hectare aan nieuwe natuur op veengrond. De plekken zijn al aangewezen en de plannen liggen klaar. Vanwege de kritische staat van de Nederlandse natuur en de hoge CO₂-uitstoot van veen, is het erg belangrijk om de bestaande natuurplannen versneld uit te voeren. Door een gedeelte van deze plannen al in 2019 en 2020 te realiseren, is zo’n 0,13 – 0,26 Mton CO₂-reductie realiseerbaar voor eind 2020. De grootste winst zit in de provincies Fryslân, Zuid-Holland, Noord-Holland, Drenthe, Utrecht en Overijssel.

Fryslân

In Fryslân gaat het om zo’n 800 hectare veengebied die nog moet worden aangekocht en ingericht. Het gaat om afronding van bestaande natuurgebieden zoals De Alde Feanen, De Fluezen en de Rottige Meenthe. Ook zijn er kansen om het project “De Mieden op z’n mooist” in Achtkarspelen te realiseren. Om de projecten te versnellen is er wel extra geld nodig. De kosten – 10 euro per ton uitgespaarde CO2 – is ten opzichte van andere klimaatmaatregelen erg goedkoop. Bovendien is vernatting van het veen een zeer efficiënte maatregel aangezien het direct werkt en het bovendien ook winst oplevert voor natuur, landbouw en landschap.

Neem voor meer informatie contact op met: