Friese klimaataanpak

Friese klimaataanpak

We willen in Fryslân samenwerken aan een regionale vertaling van het Klimaatakkoord in Parijs. Ons doel daarmee is dat Fryslân een substantiële reductie bereikt in de uitstoot van broeikasgassen. Onze ambitie is in 2020 een gezamenlijke agenda van bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers vast te stellen. Bij de klimaataanpak wordt gekeken naar de impact van de transitie op de uitstoot van broeikasgassen (in de gehele productie keten) en naar de impact van de transitie op omgevingskwaliteit en biodiversiteit.

Wat doen we:

  • Ontwikkelen gezamenlijk Fries Klimaatperspectief;
  • Klimaatkoplopers ondersteunen en in de schijnwerper zetten via onze samenwerking in de Energiewerkplaats;
  • Betrekken van inwoners bij de transitie naar een klimaat neutraal Fryslân door perspectief te bieden en bewustwordingscampagnes en gerichte acties voor jongeren te organiseren;
  • Monitoring van de voortgang via klimaatafdruk voor personen en bedrijven;
  • Ontwikkelen van een koolstofbank waar vraag en aanbod van CO2 certificaten bij elkaar worden gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met: